.:: خر در چمن ::.

آنگاه که اوضاع ِ خر در چمن ِ هستی ، آسفالتتان می نماید

خرداد 88
7 پست
تیر 87
38 پست
خرداد 87
67 پست